Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργήστε καινούριο

Ρυθμίσεις

Πολιτική και πληροφορίες προσωπικών δεδομένων

17. 2. 2022

ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εταιρεία με την επωνυμία Forscope a.s. εκτελεί την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως απαιτείται για την εκπλήρωση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς (ή για την εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν πριν από τη σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς), και επιπλέον εκτελεί την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία απαιτείται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων δημοσίου δικαίου της εν λόγω εταιρείας.

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1.1. Διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία Forscope a.s., που εδρεύει στο Μπρνο, στη διεύθυνση Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00, με αριθμό μητρώου εταιρείας: 048 85 414, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Μπρνο, B' Τμήμα, απόσπασμα 8720 (εφεξής «ο Διαχειριστής»).

1.2. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Διαχειριστή έχουν ως εξής: Ταχυδρομική διεύθυνση Lidická 81, 602 00 Μπρνο, Τσεχία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

1.3. Ο Διαχειριστής δεν έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1. Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί το γεγονός ότι η επεξεργασία αυτή απαιτείται για:

2.1.1. την εκτέλεση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς ανάμεσα σε εσάς και τον Διαχειριστή ή για την εφαρμογή μέτρων από τον Διαχειριστή πριν από τη σύναψη ενός Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, εδάφιο β) του κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΕ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής «ο Κανονισμός»),

2.1.2. τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που ισχύουν για τον Διαχειριστή κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, εδάφιο γ) του Κανονισμού, δηλαδή ιδίως την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στον Διαχειριστή από γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις, ιδίως τον Νόμο 235/2004 περί φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως ισχύει, τον Νόμο 586/1992 περί φόρου εισοδήματος, όπως ισχύει, και τον Νόμο 563/1991περί λογιστικής, όπως ισχύει.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

3.1. Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εκτέλεση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς ή η εφαρμογή μέτρων από τον Διαχειριστή πριν από τη σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς και η εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων δημοσίου δικαίου από μέρους του Διαχειριστή.

3.2. Δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων του Διαχειριστή κατά την έννοια του άρθρου 22 του κανονισμού.

4. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

4.1. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για όσο διάστημα διαρκούν τα αποτελέσματα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοράς, καθώς και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για σκοπούς αρχειοθέτησης σύμφωνα με τους σχετικούς γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανόνες, αλλά όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που ορίζουν οι γενικά δεσμευτικοί νομικοί κανόνες.

5. ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1. Άλλοι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι πρόσωπα που παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες στον Διαχειριστή σύμφωνα με τις οδηγίες του Διαχειριστή (εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων), όπου περιλαμβάνεται η λειτουργία λογισμικού και η αποθήκευση δεδομένων, καθώς και πρόσωπα που παρέχουν επικοινωνία με τους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες του Διαχειριστή.

5.2. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από νομικές διατάξεις μπορεί επίσης να είναι φορείς οικονομικής διαχείρισης ή άλλες αρμόδιες αρχές σε περιπτώσεις όπου οι διαχειριστές επιβάλλουν γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις.

5.3. Ο Διαχειριστής δεν προτίθεται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα (σε χώρα εκτός ΕΕ) ή σε διεθνή οργανισμό.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1. Υπό τους όρους που αναφέρονται στον κανονισμό, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Διαχειριστή πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, το δικαίωμα να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να περιορίσετε την επεξεργασία τους, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων.

6.2. Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει παραβιάσει ή παραβιάζει τον κανονισμό, έχετε, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

6.3. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε προσωπικά δεδομένα. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη και την εκτέλεση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς και χωρίς την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι αδύνατη η σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς ή η εκτέλεσή του από τον διαχειριστή.

Η επιλογή σας προστέθηκε στο καλάθι