Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργήστε καινούριο

Ρυθμίσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

15. 2. 2022

της εταιρείας με την επωνυμία
Forscope a.s.
που εδρεύει στην Τσεχία, στη διεύθυνση Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Μπρνο
με αριθμό μητρώου εταιρείας: 048 85 414
καταχωρημένη στο εμπορικό μητρώο που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Μπρνο, τμήμα B, απόσπασμα 8720
για ιδιωτικά συμφωνητικά αγοράς, συμβάσεις-πλαίσια αγοράς σε σχέσεις Β2Β, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών συμφωνητικών αγοράς που συνάπτονται μέσω διαδικτυακής διεπαφής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1.     Οι παρόντες Γενικοί Όροι (εφεξής «οι Γενικοί Όροι») της εταιρείας με την επωνυμία Forscope a.s., που εδρεύει στην Τσεχία, στη διεύθυνση Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Μπρνο, με αριθμό μητρώου εταιρείας: 048 85 414, που είναι καταχωρημένη στο εμπορικό μητρώο που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Μπρνο, τμήμα B', απόσπασμα 8720 (εφεξής καλούμενης «η Πωλήτρια»), ορίζουν τα εκατέρωθεν δικαιώματα και τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις των συμβαλλομένων στις αντίστοιχες εμπορικές συναλλαγές τους που προκύπτουν μεταξύ της Πωλήτριας και άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου (εφεξής καλούμενου «ο Αγοραστής»):

1.1.1.     δυνάμει ιδιωτικών συμφωνητικών αγοράς και αναφορικά με αυτές, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών συμφωνητικών αγοράς που συνάπτονται μέσω διαδικτυακής διεπαφής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

1.1.2.   με βάση τη σύμβαση-πλαίσιο αγοράς και αναφορικά με αυτήν (εφεξής «η Σύμβαση-Πλαίσιο Αγοράς»),

1.1.3.   με βάση τα επιμέρους ιδιωτικά συμφωνητικά αγοράς που συνάπτονται βάσει της σύμβασης-πλαισίου αγοράς και αναφορικά με αυτές.

1.2.    Ένα ιδιωτικό συμφωνητικό αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 1.1.1 των Γενικών Όρων και ένα επιμέρους ιδιωτικό συμφωνητικό αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 1.1.3 των Γενικών Όρων που συνάπτονται βάσει της Σύμβασης-Πλαισίου θα αναφέρονται εφεξής ως «το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοράς».

2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΠΩΛΗΤΡΙΑ

2.1.   Στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, η Πωλήτρια διαθέτει προς πώληση:

2.1.1.   αντίγραφα προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών1, για τα οποία έχουν εξαντληθεί τα δικαιώματα διανομής στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως τροποποιήθηκε (εφεξής «Αντίγραφα Μεταχειρισμένου Λογισμικού»);

2.1.2. αντίγραφα προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε άλλον χρήστη πριν από την πώλησή τους στον Αγοραστή (εφεξής αναφερόμενα από κοινού ως «τα Προϊόντα» ή μεμονωμένα ως «το Προϊόν»).

2.2.    Τα προϊόντα δεν περιλαμβάνουν την παροχή τεχνικής υποστήριξης ή υποστήριξης χρηστών για τη λειτουργία του λογισμικού αυτού καθαυτού (αντίγραφο του οποίου παραδίδεται βάσει του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς) ή την παροχή ενημερώσεων ή επισκευών του εν λόγω λογισμικού από την Πωλήτρια ή από οποιονδήποτε τρίτο (τον κάτοχο του δικαιώματος). Ωστόσο, ο κάτοχος του δικαιώματος μπορεί να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες.


1 Τα επιμέρους αντίγραφα κάποιες φορές αναφέρονται ανακριβώς ως άδειες. Ωστόσο, στα Αντίγραφα Μεταχειρισμένου Λογισμικού, δεν υπάρχει εκχώρηση ή πώληση άδειας αλλά μεταβίβαση των δικαιωμάτων κυριότητας επί του αντιγράφου του προγράμματος. Αυτά τα αντίγραφα στη συνέχεια χρησιμοποιούνται απευθείας από τον Αγοραστή όπως προβλέπει ο νόμος.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ

3.1.   Δυνάμει του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς, η Πωλήτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα Προϊόντα και να μεταβιβάσει το δικαίωμα κυριότητας επί των Προϊόντων στον Αγοραστή. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλάβει τα Προϊόντα και να καταβάλει το τίμημα της αγοράς τους στην Πωλήτρια.

4. ΤΙΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4.1.   Το τίμημα αγοράς των προϊόντων, η προθεσμία πληρωμής και οι πρόσθετοι όροι πληρωμής αποτελούν αντικείμενο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς.

4.2.    Σε κάθε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, η υποχρέωση του Αγοραστή εκπληρώνεται μόλις πιστωθεί ο λογαριασμός της Πωλήτριας με το απαιτούμενο ποσό.

4.3.    Σε περίπτωση που ο Αγοραστής παραλείψει να καταβάλει το τίμημα αγοράς των Προϊόντων, την προκαταβολή του ή άλλες πληρωμές δυνάμει του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς, η Πωλήτρια δικαιούται να υπαναχωρήσει από το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοράς ή/και να αναστείλει την εκπλήρωση κάθε υποχρέωσης προς τον Αγοραστή που απορρέει από οποιοδήποτε Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοράς έως ότου ο Αγοραστής εξοφλήσει το σύνολο των οικονομικών του υποχρεώσεων έναντι της Πωλήτριας.

4.4.    Απαιτήσεις έναντι της Πωλήτριας μπορούν να συμψηφιστούν μονομερώς με την τιμή αγοράς των Προϊόντων ή με άλλες οφειλές δυνάμει του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς μόνο εάν η εν λόγω απαίτηση είναι ληξιπρόθεσμη και αναγνωρίζεται εγγράφως από την Πωλήτρια ως προς την αιτία και το ποσό της ή εάν η εν λόγω απαίτηση αποτελεί απαίτηση του Αγοραστή που κρίθηκε οριστικά δικαστικώς ή κατόπιν διαιτησίας.

4.5.    Εάν συνηθίζεται στις εμπορικές σχέσεις ή εάν προβλέπεται από γενικότερα δεσμευτικές νομικές διατάξεις, η Πωλήτρια εκδίδει ένα φορολογικό παραστατικό – τιμολόγιο και το αποστέλλει σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αγοραστή, όσον αφορά τις πληρωμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς.

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

5.1.    Εφόσον το Προϊόν που πρόκειται να παραδοθεί σύμφωνα με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοράς είναι άυλο, η παράδοση του εν λόγω Προϊόντος σημαίνει την παράδοση του αντίστοιχου εγγράφου (που αναφέρεται από την Πωλήτρια ως «τεκμηρίωση ιδιοκτησίας») ή του αριθμού άδειας χρήσης (κλειδί προϊόντος), συμπεριλαμβανομένης της παράδοσής τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή.

5.2.  Το δικαίωμα κυριότητας επί των Προϊόντων μεταβιβάζεται στον Αγοραστή με την πληρωμή του συνολικού τιμήματος αγοράς των Προϊόντων.

5.3.  Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ενδιαφέρεται για τη διανομή των Αντιγράφων του Μεταχειρισμένου Λογισμικού εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Αγοραστής προβαίνει σε αυτήν με ίδια ευθύνη και υποχρεούται να κρίνει μόνος του εάν η εν λόγω διανομή ή χρήση των Αντιγράφων του Μεταχειρισμένου Λογισμικού είναι σύμφωνη με τους γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανόνες που ισχύουν στην εν λόγω επικράτεια.

6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ

6.1.   Εφόσον πρόκειται για Αντίγραφα Μεταχειρισμένου Λογισμικού, η Πωλήτρια εγγυάται ότι:

6.1.1.  με την επιφύλαξη τυχόν ρητής συμφωνίας περί του αντιθέτου, το Αντίγραφο του Μεταχειρισμένου Λογισμικού που πωλείται στον Αγοραστή δυνάμει του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς αποτελεί αντίγραφο για το οποίο τα δικαιώματα διανομής του κατασκευαστή του λογισμικού, έχουν εξαντληθεί στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.1.2.   Σε περίπτωση που το Αντίγραφο Μεταχειρισμένου Λογισμικού βαρύνεται με νομικό ελάττωμα, οι απαιτήσεις του Αγοραστή θα διευθετούνται με την παράδοση ενός άλλου Αντιγράφου Μεταχειρισμένου Λογισμικού, χωρίς ελαττώματα, ή με την επιστροφή του τιμήματος αγοράς του ελαττωματικού Αντιγράφου Μεταχειρισμένου Λογισμικού. Συνεπώς, ο Αγοραστής δεν δικαιούται να απαιτήσει από την Πωλήτρια να αφαιρέσει το νομικό ελάττωμα από το Αντίγραφο μεταχειρισμένου Λογισμικού.

6.1.3.  Εάν το Αντίγραφο Μεταχειρισμένου Λογισμικού βαρύνεται από τεχνικό ελάττωμα, με την έννοια ότι δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση ή η λειτουργία του εν λόγω Αντιγράφου Μεταχειρισμένου Λογισμικού για λόγους που οφείλονται εγγενώς στο εν λόγω αντίγραφο, οι απαιτήσεις του Αγοραστή θα διευθετηθούν με την παράδοση ενός άλλου Αντιγράφου Μεταχειρισμένου Λογισμικού, χωρίς ελαττώματα, ή με την επιστροφή του τιμήματος αγοράς του ελαττωματικού Αντιγράφου Μεταχειρισμένου Λογισμικού. Συνεπώς, ο Αγοραστής δεν δικαιούται να απαιτήσει από την Πωλήτρια να αφαιρέσει το τεχνικό ελάττωμα από το Αντίγραφο Μεταχειρισμένου Λογισμικού.

7. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

7.1.    Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης συμφωνίας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών σχετικά με τα ελαττώματα των Προϊόντων διέπονται από τις σχετικές γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις.

7.2.  Ο Αγοραστής αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Πωλήτρια δεν επηρεάζει ούτε φέρει ευθύνη για τη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα του λογισμικού αυτού καθαυτού (αντίγραφο του οποίου παρέχεται δυνάμει του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς), συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης σφαλμάτων στο λογισμικό, ή για τη συμβατότητα του λογισμικού με συγκεκριμένο υλικό ή άλλα προγράμματα υπολογιστών. Ο Αγοραστής αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Πωλήτρια δεν φέρει ευθύνη για την καταλληλότητα της χρήσης του λογισμικού αυτού καθαυτού (αντίγραφο του οποίου παρέχεται δυνάμει του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς) για τις ανάγκες του Αγοραστή ή τρίτων.

7.3.   Σε περίπτωση που το προϊόν βαρύνεται από ελάττωμα, η Πωλήτρια θα ικανοποιήσει τα δικαιώματα του Αγοραστή που απορρέουν από την ευθύνη για ελαττώματα με την ακόλουθη σειρά και τρόπο: παράδοση του προϊόντος που λείπει, παράδοση άλλου προϊόντος χωρίς ελαττώματα σε αντικατάσταση του προϊόντος με ελάττωμα, παροχή εύλογης έκπτωσης επί της τιμής αγοράς του Προϊόντος.

7.4.  Σε περίπτωση που τα δικαιώματα από την ευθύνη της Πωλήτριας για ελαττώματα διευθετηθούν με την παράδοση ενός άλλου τεμαχίου Προϊόντος:

7.4.1.    Η Πωλήτρια θα αποστείλει ένα νέο τεμάχιο Προϊόντος στον Αγοραστή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που η Πωλήτρια διευθέτησε την απαίτηση δυνάμει της εγγύησης.

7.4.2.  Ούτε ο Αγοραστής ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο ο Αγοραστής έχει παράσχει ευθέως ή εμμέσως το Προϊόν που αποτελεί το αντικείμενο απαιτήσεων δυνάμει της εγγύησης (όπως ένας τελικός χρήστης), μπορεί να χρησιμοποιήσει το εν λόγω Προϊόν που αποτελεί αντικείμενο απαιτήσεων, όπου η απαγόρευση χρήσης για τους σκοπούς αυτούς σημαίνει ιδίως την απαγόρευση χρήσης του αριθμού άδειας χρήσης (κλειδί προϊόντος) του τεμαχίου Προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο απαιτήσεων.

8. ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

8.1.   Τα δικαιώματα του Αγοραστή που απορρέουν από την ευθύνη της Πωλήτριας για ελαττώματα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο έγγραφης αξίωσης από μέρους του Αγοραστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση της Πωλήτριας [email protected] (εφεξής «Αξιώσεις δυνάμει της Εγγύησης») αμελλητί και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την παράδοση του Προϊόντος.

8.2.   Κατά την άσκηση Αξίωσης δυνάμει της Εγγύησης, ο Αγοραστής παρέχει στην Πωλήτρια όλη την τεκμηρίωση και τα στοιχεία που του παρέδωσε η Πωλήτρια μαζί με το Προϊόν που αγοράστηκε ή που συνδέεται με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοράς με βάση το οποίο προβάλλονται οι Αξιώσεις δυνάμει της Εγγύησης.

8.3.   Η Αξίωση δυνάμει της Εγγύησης από μέρους του Αγοραστή δεν θίγει την υποχρέωση του Αγοραστή να καταβάλει το τίμημα αγοράς του Προϊόντος ή να εκπληρώσει άλλες υποχρεώσεις έναντι της Πωλήτριας.

9. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ

9.1.   Με την επιφύλαξη πρόβλεψης περί του αντιθέτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ευθύνη της Πωλήτριας για ζημίες έναντι του Αγοραστή πρέπει να είναι σύμφωνα με τους γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανόνες.

9.2.   Προϋπόθεση για το δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση ζημίας είναι η άμεση ενημέρωση της Πωλήτριας σχετικά με την πρόκληση ζημίας ή το γεγονός ότι ενδέχεται να επέλθει ζημία.

9.3.   Σε περίπτωση ζημίας από την πλευρά του Αγοραστή σε σχέση με την ευθύνη της Πωλήτριας για τα ελαττώματα των Προϊόντων, τα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πραγματικά περιστατικά που συνδέονται με τη σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς, συμφώνησαν να περιορίσουν την αποζημίωση για κάθε τέτοια εν δυνάμει ζημία που υπέστη ο Αγοραστής, εκτός εάν η Πωλήτρια προκάλεσε τη ζημία αυτή από πρόθεση ή βαριά αμέλεια, κατά τρόπο ώστε η συνολική αποζημίωση για κάθε ζημία που προκλήθηκε για τον λόγο αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών, να περιορίζεται στο ποσό που πράγματι κατέβαλε ο Αγοραστής ως τίμημα αγοράς των Προϊόντων σύμφωνα με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοράς, δυνάμει του οποίου επήλθε η ζημία.

9.4.   Η Πωλήτρια δεν έχει ακριβή ιδέα ή πληροφόρηση του για ποιο σκοπό ή για ποιες δραστηριότητες ο Αγοραστής ή οποιοσδήποτε άλλος τρίτος θα χρησιμοποιήσει τα Προϊόντα. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, καθώς και κάθε άλλο πραγματικό περιστατικό που συνδέεται με τη σύναψη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς, οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι η συνολική προβλέψιμη ζημία, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών, που ενδέχεται να υποστεί ο Αγοραστής σε σχέση με την ευθύνη της Πωλήτριας για ελαττώματα των προϊόντων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που πράγματι κατέβαλε ο αγοραστής ως τίμημα αγοράς των Προϊόντων σύμφωνα με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοράς, δυνάμει του οποίου επήλθε η ζημία.

10. ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

10.1.   Ο Αγοραστής αποδέχεται να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά, τις υπηρεσίες ή την επιχείρηση της Πωλήτριας, καθώς και εμπορικά μηνύματα από την Πωλήτρια στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή.

11. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

11.1.   Με την επιφύλαξη τυχόν ρητής, έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων περί του αντιθέτου, όλες οι πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς θεωρούνται εμπιστευτικές.

11.2.   Πληροφορίες που κοινολογήθηκαν χωρίς υπαιτιότητα της Πωλήτριας, δεν θεωρούνται εμπιστευτικές σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

11.3.   Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς και για τρία (3) έτη μετά τη λήξη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς, ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί αυστηρά εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοράς. Χωρίς την έγγραφη άδεια της Πωλήτριας, ο Αγοραστής δεν θα χρησιμοποιήσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες προς όφελός του ή προς όφελος τρίτων, εάν η χρήση αυτή θα ήταν αντίθετη προς τα συμφέροντα της Πωλήτριας. Ο Αγοραστής συμφωνεί να τηρήσει εμπιστευτικότητα όσον αφορά άλλα γεγονότα, η αποκάλυψη των οποίων σε τρίτους θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να θίξει τα επιχειρηματικά συμφέροντα ή τη φήμη της Πωλήτριας. Ο Αγοραστής μπορεί να αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες στους συμβούλους του που έχουν υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

11.4.   Κανένας συμβαλλόμενος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοράς εάν ο εν λόγω συμβαλλόμενος, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, γνωστοποιήσει εμπιστευτικές πληροφορίες σε δικαστήρια, διοικητικές αρχές ή άλλους τρίτους βάσει υποχρέωσης που απορρέει από γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις.

12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

12.1.  Σε περίπτωση που η σχέση που δημιουργείται από τη Σύμβαση-Πλαίσιο Αγοράς ή το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοράς περιέχει στοιχεία αλλοδαπότητας (διεθνή στοιχεία), τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η σχέση διέπεται από το τσεχικό δίκαιο, αποκλείοντας την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων και αποκλείοντας την εφαρμογή εθιμικών εμπορικών πρακτικών. Τα τσεχικά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία και αρμοδιότητα να κρίνουν διαφορές που προκύπτουν από τη Σύμβαση-Πλαίσιο Αγοράς και το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοράς.

12.2. Ο Αγοραστής δεν δικαιούται να εκχωρήσει τις πιθανές απαιτήσεις του από τη Σύμβαση-Πλαίσιο Αγοράς ή το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοράς σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Πωλήτριας.

12.3. Διατάξεις που αποκλίνουν από τους Γενικούς Όρους μπορούν να συμφωνηθούν στη Σύμβαση-Πλαίσιο Αγοράς ή στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοράς. Αποκλίνουσες διατάξεις της Σύμβασης-Πλαισίου Αγοράς ή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς υπερισχύουν των διατάξεων των Γενικών Όρων.

12.4. Οι διατάξεις των Γενικών Όρων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης-Πλαισίου Αγοράς και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς.

 

Στο Μπρνο στις 8 Φεβρουαρίου 2022.

Forscope a.s.

Η επιλογή σας προστέθηκε στο καλάθι